Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

27 oktober '17: Charter Lerend Netwerk
← terug naar overzicht

Charter Lerend Netwerk
info

Vlaanderen en Nederland beschikken over een veelheid aan cultureel erfgoed met grote maatschappelijke en economische waarde. Voor het behoud van erfgoed zijn vakmensen cruciaal. Er is een goede “infrastructuur voor vakmanschap” nodig om het cultureel erfgoed in stand te kunnen houden en te beheren. Op dit moment is echter zowel de instroom als de doorstroming van restauratieleerlingen minimaal. Ook vanuit economisch oogpunt is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn. Herbestemming van (cultuurhistorisch waardevol) erfgoed is immers een belangrijk speerpunt van beleid.

De oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratie- en herbestemmingssector kunnen worden beperkt door een structurele aanpak, gericht op alle relevante en belanghebbende sectoren en partijen: onderwijs, bedrijfsleven, sectororganisaties, jongeren, werklozen, ambachtslieden en overheden. Daarom is het Interreg-project Revivak ontwikkeld, dat onder meer tot doel heeft leerlingen, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Nederland te interesseren en te mobiliseren voor de restauratiesector. Daarom is het belangrijk een “lerend netwerk” tussen de regio’s tot stand te brengen om de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen te bevorderen. Kenniscentrum ARhus is trekker van het WP “lerend netwerk” voor Vlaanderen en Stichting Behoud Monumenten Brabant voor Nederland.

Dit zijn de algemene doelstellingen van het project Revivak:

 • Het uitwisselen van kennis en kunde tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van de restauratieopleidingen.
 • Het uitwisselen van arbeidskrachten tussen de betrokken regio’s.
 • Het op peil houden van het nodige aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en de gespecialiseerde aannemerij, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen;
 • Het in stand houden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie teneinde het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
 • Het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een netwerk (zowel binnen als tussen de regio’s) gericht op:
 1. Het bevorderen van het aantal leerlingbouwplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
 2. Het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;
 3. Een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters.
   

De doelgroepen waarop Revivak zich richt zijn:

 1. Leerlingen in de restauratie-, bouw- en technieksector;
 2. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (en affiniteit met restauratie-, bouw- en technieksector).

 

Charterspecifieke bepalingen

Dit charter verenigt de betrokken partijen in een Vlaams-Nederlands lerend netwerk van organisaties die dezelfde doelen beogen. De betrokken partijen zijn aldus overeengekomen dat zij zich maximaal zullen inspannen om:

 • Bij te dragen tot de realisatie van stage- en opleidingsplaatsen;
 • Een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht in en tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van vakmanschap en ambachtelijk werk;
 • Innovatief vakmanschap te bevorderen en faciliteren;

Deze intentieovereenkomst wordt aangegaan voor de jaren 2017 tot en met 2019. Tussentijds zullen de deelnemende partijen één keer per jaar de in de overeenkomst neergelegde afspraken en resultaten evalueren.