Nieuwsbrief
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Interreg : European Territorial Co-operation

10 september '18: Overeenkomst tussen Revivak en Vakschool Bouwnijverheid voor twee cursussen
← terug naar overzicht

Overeenkomst tussen Revivak en Vakschool Bouwnijverheid voor twee cursussen
info

In oktober – november van dit jaar worden in het kader van het Revivak-project twee cursussen (metselen en voegen) met Vakschool Bouwnijverheid georganiseerd.

De deelnemende partijen zijn: 

 • Stichting Behoud Monumenten Brabant i.0.v. Restauratie Opleidingsprojecten — Zuid-Nederland en als uitvoerder van het Interregproject Revivak, Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg
 • Vakschool Bouwnijverheid — Metselbedrijf C. Roeven, Waterlooplein 1, 4901 EN Oosterhout

Brabant beschikt over een veelheid aan cultureel erfgoed met een grote maatschappelijke en economische waarde. Er is een goede ‘infrastructuur voor vakmanschap’ nodig om het cultureel erfgoed in stand te kunnen houden en te beheren. Daar schort het zeer aan. Zowel de instroom als doorstroming van restauratieleerlingen is minimaal. Het betreft hier het totale spectrum van vaklieden: van restauratietimmerlui, -metselaars, -stukadoors, -schilders, -smeden, voegers, leidekkers, koperslagers, zinkbewerkers tot natuursteenbewerkers en andere specialistische kleine beroepsgroepen. Ook uit economisch oogpunt is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn. Herbestemming van (cultuurhistorisch waardevol) erfgoed is een belangrijke maatschappelijke opgave, met name ook uit oogpunt van duurzaamheid. Daar hebben we vakbekwame mensen voor nodig.


De oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratie- en herbestemmingssector kunnen worden gestopt door een structurele aanpak, gericht op alle relevante en belanghebbende sectoren en partijen: onderwijs, bedrijfsleven, vakbeweging, sectororganisaties, jongeren, werkloze ambachtslieden en overheden. Daarom is het Interreg-project Revivak (Revival Vakmanschap) ontwikkeld, dat onder meer tot doel heeft leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor de restauratiesector. Ook is het doel een “Lerend netwerk” tot stand te brengen om de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen te bevorderen.


Stichting Behoud Monumenten Brabant is projectverantwoordelijke van Revivak en fungeert tevens als coördinator van Restauratie Opleidingsprojecten — Zuid-Nederland (ROP-Zuid). De doelste!lingen van het ROP zijn:

 • Het op peil houden van het nodige aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en de gespecialiseerde aannemerij, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen;
 • Het in stand houden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie teneinde het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
 • Het in kaart brengen van de behoefte aan vaklieden in de restauratie in relatie tot de ontwikkeling van de restauratiemarkt teneinde zo vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen;
 • het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een netwerk gericht op:
  - het bevorderen van leerling bouwplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
  - het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;
  - een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;
 • het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen.